Zaznacz stronę

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument reguluje zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, przy przetwarzaniu danych osobowych i powstał w związku z wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016) – dalej „RODO”.

 1. W rozumieniu niniejszego dokumentu Administratorem Danych Osobowych, lub „ADO” jest Muzykolandia s.c. której siedzibą jest ul. Dworcowa 10a, Knurów, o numerze NIP: 969-16 33 668, REGON 381306620.
 2. Przez dane osobowe rozumie się informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Dane mogły zostać nam przekazane przez Państwa bezpośrednio, podczas bezpośredniego spotkania czy zdalnie (telefonicznie, za pomocą formularza na stronie WWW czy poczty elektronicznej), lub mogły zostać przekazane nam przez pracodawcę lub inną jednostkę, która skierowała Państwa do nas na szkolenia.
 4. Dane zbierane są przez nas w następujących celach:
  1. Zawarcie i wykonanie umowy łączącej nas z podmiotem kierującym Państwa na szkolenie lub łączącej nas bezpośrednio z Państwem – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. Wykonywanie przez nas naszych obowiązków prawnych związanych z wykonaniem i rozliczeniem szkolenia, w tym tworzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej, rozliczenie projektu – zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) RODO,
  3. Realizacji naszych uzasadnionych interesów prawnych, zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) RODO.
 5. Przez prawnie uzasadnione interesy rozumiemy:
  1. dochodzenie i obrona przed roszczeniami,
  2. marketing usług własnych, w tym także (jeśli dotyczy danego przypadku) wysyłka newslettera na żądanie, odpowiadanie na otrzymane wiadomości, pomoc w tworzeniu i rozliczaniu projektu szkoleniowego przez podmiot kierujący Państwa na szkolenie lub bezpośrednio przez Państwa,
  3. weryfikacja płatności i wiarygodności płatniczej,
  4. wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
  5. tworzenie analiz i statystyk – dotyczących sprzedaży, wykorzystania usług, awarii etc., a mających związek z przedmiotem działalności,
  6. współpraca z partnerami biznesowymi na potrzeby organizowania wydarzeń, imprez, szkoleń itp., oraz świadczenia usług wspólnie lub przy współpracy z takimi podmiotami.
 6. W przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na przetwarzania Państwa danych, zakres zgody będzie określał nasze możliwości przetwarzania tych danych (patrz także poniżej – informacja o newsletterze).
 7. Wskazujemy także, że zebrane dane mogą być poddane profilowaniu, tzn. automatycznej analizie i opracowaniu, w tym w szczególności w celu opracowania statystyk korzystania ze szkoleń oraz profilu uczestnika szkolenia. W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw przeciwko takiemu wykorzystaniu danych (patrz także poniżej – informacja o cookies).
 8. Dane mogą być przekazywane następującym typom odbiorców:
  1. W przypadku szkoleń – podmiotom realizującym dofinansowania, tzw. operatorom,
  2. W przypadku szkoleń – trenerom i innym osobom prowadzącym lub organizującym dane szkolenie,
  3. Naszym współpracownikom, agentom i partnerom – w związku z oferowaniem Państwu usług lub towarów, organizacji różnego typu wydarzeń, prezentacji etc.
  4. Kurierom, poczcie i in. podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek (jeśli dotyczy danego przypadku),
  5. Organom państwowym i samorządowym, – wyłącznie w zakresie obowiązku prawnego ciążącego na nas, lub w zakresie wynikającym z łączącej nas umowy,
  6. Podmiotom nabywającym wierzytelności lub zajmującym się windykacją – w przypadku windykacji należności,
  7. Podmiotom zajmującym się obsługą płatności, w tym bankom – w zakresie wynikającym z rozliczeń danego szkolenia,
  8. Podmiotom zajmującym się profesjonalnie wsparciem w obsłudze przedsiębiorstw, np. w zakresie dostarczania, urządzeń biurowych, usług księgowych etc.,
  9. Podmiotom kierującym Państwa na szkolenie czy Państwa pracodawcom – o ile charakterystyka organizacji szkolenia tego wymaga.
 9. Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 10. Państwa dane będą przetwarzane przez nas przez okres wymagany przepisami prawa, co w większości wypadków oznacza okres pięciu lat od końca roku, w którym pozyskaliśmy dane, lub czas pozostały do przedawnienia wzajemnych roszczeń. W przypadku prawnie uzasadnionego interesu, dane będą przetwarzane do czasu istnienia tego interesu lub, jeśli to ma zastosowanie – do czasu otrzymania od Państwa sprzeciwu. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane wyłącznie do czasu odwołania takiej zgody.
 11. W każdej chwili mają Państwo prawo do żądania od nas dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczania przetwarzania oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania i do przenoszenia danych – o ile z powszechnie obowiązującego prawa nie wynika inaczej.
 12. W przypadku, gdy dane przetwarzamy na podstawie Państwa zgody, wówczas mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć taką zgodę. Pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody.
 13. W każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na dzień tworzenia niniejszej wiadomości jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. W większości wypadków, zbierane dane są niezbędne do realizacji zawieranej umowy zawartej z podmiotem kierującym Państwa na szkolenie lub realizacji obowiązku ciążącego na Administratorze. W takim wypadku, ew. ograniczenie przetwarzania może nie być możliwe (w przypadkach, gdy przetwarzanie jest wymagane prawem) lub może uniemożliwić świadczenie usług na Państwa rzecz.
 15. Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania czy wątpliwości związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych, prosimy o kontakt na adres: [email].

Dodatkowa informacja nt. Cookies

Niniejsza strona WWW korzysta z tzw. cookies („ciasteczek”). Jest to technologia automatycznie gromadząca określone informacje, które mają na celu przede wszystkim poprawne wyświetlanie strony, czy ułatwienie korzystania z niej (np. zapamiętywanie pól wypełnianych formularzy, nawigacja po stronie). Ciasteczka mogą jednak zapisywać historię odwiedzanych stron i w ten sposób tworzyć zestawienia dotyczące np. Państwa preferencji (często odwiedzanych stron WWW).

Aby wyłączyć lub zmodyfikować działanie cookies, konieczna jest zmiana ustawień Państwa przeglądarki. Zwracamy uwagę, że w takim jednak wypadku nasza strona WWW może nie działać w pełni prawidłowo.

Dodatkowa informacja nt. mediów społecznościowych i innych stron WWW

Administrator może korzystać z mediów społecznościowych w celu kontaktu z Państwem lub promowania swoich usług. W takim wypadku Państwa dane mogą być zbierane przez właściciela danego medium i Administrator nie ma wpływu na takie osoby ani zakres przetwarzanych danych. Wykorzystanie przez Państwa mediów społecznościowych jest dobrowolne.

Zarówno w mediach społecznościowych, jak i na naszej stronie WWW mogą znaleźć się odnośniki do stron WWW osób trzecich. Administrator nie ma wpływu na właścicieli takich stron i nie jest w stanie zapewnić, czy zbierają oni Państwa dane, a jeśli tak – w jakim zakresie je przetwarzają. Administrator nie wymaga od Państwa korzystania z takich stron osób trzecich.

Dodatkowa informacja nt. newslettera

Poprzez wypełnienie stosownego formularza na naszej stronie WWW mogą zapisać się Państwo do newslettera, wskutek czego będziemy wysyłać do Państwa okresowo materiały o charakterze marketingowym, związanym z działalnością naszą lub naszych partnerów. Informacje będą przekazywane na wskazany przez Państwa adres e-mail.

Korzystanie z newslettera, jak również podanie adresu e-mail jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Państwa zgody. Wypisanie się z newslettera jest możliwe w każdej chwili poprzez kliknięcie linku w danej wiadomości wysłanej w ramach newslettera lub poprzez wysłanie nam wiadomości e-mail na adres muzykolandiazlobek@gmail.com. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych w okresie obowiązywania zgody.